Algemene voorwaarden van Fitness4me

 1. Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
 2. a. De abonnementsgelden zijn bijdragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode en zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De abonnementsgelden worden door Fitness4me automatisch geïncasseerd of moeten contant worden voldaan. Bij storneren van de incasso, oftewel in gebreke zijn, bent u als lid van Fitness4me € 7,50 aan administratiekosten verschuldigd.
  b. De abonnementsgelden zullen in de periode vanaf de 23ste t/m 30ste van iedere maand middels een automatische incasso per bank of giro worden geïncasseerd.
  Bij storneren van de incasso bent u als lid van Fitness4me onverminderd de bovenstaande administratiekosten van € 7,50 verschuldigd + een rente van 3% per maand na het verstrijken van de betalingstermijn welke in de herinneringsbrief wordt genoemd n.a.v. de stornering.
 3. a. Bij het inschrijven bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen en een recent bankafschrift (let op: niet ouder dan een maand) of een afschrift van uw zorgverzekeraar te tonen waarvan een kopie gemaakt zal worden. Dit ter verificatie van uw adres. Na ondertekening van het inschrijfformulier ontvangt u als lid een clubcard. Hierdoor kunt u gebruik maken van de diensten (en faciliteiten) welke door Fitness4me worden aangeboden. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel deze clubcard onverwijld in te trekken en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
  b. Door Fitness4me wordt een clubcard verstrekt, waar de deelnemer € 25,00 voor betaald. Deze clubcard dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van Fitness4me. De Fitness4me clubcard is middels naam van de deelnemer in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Zonder een clubcard wordt er geen toegang tot de sportschool verschaft.
  c. Bij verlies of beschadiging van de clubcard is de deelnemer verplicht een nieuwe clubcard aan te schaffen, waarvoor hij/zij een bijdrage in de kosten aan Fitness4me dient te betalen van € 15,00.
  d. Bij het inschrijven van een minderjarig persoon dient er een legitimatiebewijs van het minderjarige lid getoond te worden, alsmede het legitimatiebewijs van de ouder/verzorger van het minderjarige lid. Van beide zal een kopie gemaakt worden. De lidmaatschapsgelden kunnen zowel van de rekening van het minderjarig lid geïncasseerd worden als van de rekening van de ouder/verzorger. Echter blijft de ouder/verzorger ten alle tijden verantwoordelijk voor de aangegane overeenkomst.
 4. a. Fitness4me werkt met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, dit geldt voor alle abonnementsvormen.
  b. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, dit geldt bij alle abonnementsvormen voor bepaalde tijd.
  c. In geval van ziekte kan na overleg van een doktersverklaring de lidmaatschapsbijdragen voor maximaal 1 maand worden opgeschort. Voor de opschorting wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  d. In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure. Wel kan er gekozen worden om het abonnement 3 maanden op te schorten nadat het lid een zwangerschapsverklaring heeft overlegt. Voor de opschorting wordt € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
  e. Na de verloop van de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 5. Deelnemer ontvangt na afmelding bericht, op welke wijze hij een bewijs van opzegging tegen finale opzegging kan verkrijgen is d.m.v. opzegging persoonlijk op locatie waarbij een ontvangstbevestiging wordt verstrekt of schriftelijk aangetekend met de post. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Bij het in gebreken blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na een herinneringsbrief, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar en behoudtFitness4me zich het recht voor de vordering te deponeren bij een Deurwaarder/Incassobureau. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van voldoening van de vordering.
 6. Alle eventuele kosten, waaronder de kosten van het incassobureau, deurwaarder en advocaat (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), welke door Fitness4me worden gemaakt teneinde nakoming van de (betalings)verplichtingen van het lid te bewerkstelligen zijn ten laste van het lid.
 7. Fitness4me behoudt zich het recht voor om het sportcentrum (buiten de normale openingstijden om) 14 dagen per jaar te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn.
 8. Fitness4me behoudt zich het recht voor de tarieven (tussentijds) te verhogen.
 9. Fitness4me behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 10. Fitness4me is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van de leden. Fitness4me is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.
 11. In de wet Kopen of Afstand is bepaald dat internetinschrijvingen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden mogen worden herroepen (ontbonden).

 

Fitness4me II BV
Bos en Lommerplein 92
1055 EK Amsterdam

KvK: 51839172
BTW: 850194957B01
 
Fitness4me BV
Postjesweg 128G 
1061 AX Amsterdam

KvK: 34375420
BTW: 821830867B01
 
Fitness4me
Bos en Lommerplein 284-286
1055 RW Amsterdam

KvK: 32132088
BTW: 251539489B2
Fitness4me Bussum BV
Landstraat 45
1404 JG Bussum

KvK: 59253223
BTW: 853389925B01