Algemene voorwaarden van Fitness4me


1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden van Fitness4me (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten en producten van Fitness4me. Leden van Fitness4me verklaren bij hun inschrijving deze Algemene Voorwaarden te accepteren en daarnaar te handelen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.fitness4me en op te vragen aan de balie in een vestiging van Fitness4me.

 

2. Definities

Fitness4me : daarmee bedoelen we Fitness4me B.V., Fitness4me, Fitness4me II B.V., Fitness4me Bussum B.V. en diensten en producten die we aanbieden onder de naam Fitness4me. De gegevens van de verschillende rechtspersonen van Fitness4me

Clubcard : dit is de toegangspas om binnen te komen bij een van de Fitness4me Vestigingen.

Contributie : de vergoeding die leden maandelijks verschuldigd zijn in verband met hun lidmaatschap.

Eigen Vestiging : de locatie waar het lid een lidmaatschapsovereenkomst mee heeft gesloten dan wel de locatie die als eigen vestiging op de lidmaatschapsovereenkomst is aangegeven.

Inschrijving: een inschrijving als lid van Fitness4me.

Jeugdlid: een minderjarig lid jonger dan 18 jaar. Jeugdleden zijn welkom om te komen sporten onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een persoon die minimaal 18 jaar oud is en zelf ook lid is.

Lid/Leden: natuurlijke personen kunnen zich als lid van Fitness4me inschrijven. Fitness4me kan leden vragen om door legitimatie aan te tonen dat zij houder van de clubcard zijn.

Lidmaatschapsovereenkomst/Overeenkomst: de overeenkomst die door inschrijving ontstaat tussen Fitness4me en het lid. Deze Algemene Voorwaarden, de privacyverklaring van Fitness4me en eventuele andere specifieke voorwaarden horen ook bij de Overeenkomst.

Vestiging: de locaties waar Fitness4me fitness (en andere producten/diensten) aanbiedt.

Website: de website van Fitness4me (www.fitness4me.nl)

 

3. Inschrijving

A. Meerderjarige personen zijn welkom om zich als bij Fitness4me als Lid in te schrijven. Een Inschrijving is mogelijk door het invullen van een digitaal inschrijfformulier op een Vestiging of door het invullen van een online inschrijfformulier op de Website.

B. Jeugdleden kunnen zich uitsluitend inschrijven op een Vestiging met een van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger die door mede-ondertekening van de Overeenkomst toestemming moet geven voor de Inschrijving. Bij Inschrijving van een Jeugdlid dient er een legitimatiebewijs te worden getoond van zowel het Jeugdlid als de toestemming-verlenende ouder/wettelijk begeleider. Van beide zal een kopie gemaakt worden.

C. Bij een Inschrijving wordt een Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van die tijd, wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor onbepaalde duur tegen hetzelfde tarief. De abonnementsvormen zijn te vinden op de Website.

D. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De Overeenkomst en (eventuele) SEPA automatische incassomachtiging gaan in vanaf de dag van Inschrijving. Het Lidmaatschapsgeld is verschuldigd vanaf de dag van Inschrijving.

E. Leden die zich via de website van Fitness4me inschrijven, hebben het recht om binnen 14 dagen na de dag van Inschrijving zonder opgave van redenen hun Inschrijving en bijbehorende Overeenkomst te ontbinden/herroepen. Ontbinding binnen de bedenktermijn van 14 dagen is mogelijk per e-mail of per brief. Tijdige herroeping is kosteloos als het lidmaatschap niet is gebruikt. Als het lidmaatschap wel is gebruikt in de periode voorafgaand aan het inroepen van het herroepingsrecht, dan kan Fitness4me kosten in rekening brengen gerekend vanaf de Inschrijving tot de datum van herroeping (bestaande uit inschrijfgeld, kosten voor de clubcard en Contributie naar rato).

F. Leden zijn verplicht om aan Fitness4me juiste adres- en contactgegevens te verstrekken en Fitness4me onverwijld te informeren over een wijziging van die gegevens. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het feit dat Fitness4me onjuiste adres- of contactgegevens in haar administratie heeft. Bijvoorbeeld in het geval een aanmaningsbrief van Fitness4me het Lid niet (tijdig) bereikt als gevolg waarvan rente en kosten in rekening worden gebracht.

 

4. Lidmaatschap, Clubcard en abonnementen

A. Het lidmaatschap gaat in vanaf de dag van Inschrijving. Na ondertekening van het inschrijfformulier het Lid een Clubcard van de Eigen Vestiging. Het Lidmaatschap en de Clubcard zijn persoonsgebonden en daardoor niet overdraagbaar aan iemand anders zonder toestemming van Fitness4me.

B. Met de Clubcard kunnen Leden gebruik maken van de diensten (en faciliteiten) welke door Fitness4me worden aangeboden. Leden dienen de Clubcard altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van Fitness4me. Zonder Clubcard wordt er geen toegang tot de Vestiging verschaft. De Clubcard is eigendom van Fitness4me en mag slechts tijdens de Overeenkomst worden gebruikt. Leden zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van hun persoonsgebonden Clubcard en lidmaatschap. Bij diefstal, verlies of beschadiging van de Clubcard is het Lid verplicht onverwijld melding te doen aan Fitness4me en kan een nieuwe clubcard worden aangeschaft, waardoor de oude pas automatisch wordt geblokkeerd. De vervangingskosten voor een nieuwe Clubcard zijn EUR 7,50. Fitness4me behoudt zich het recht voor om de vervangingskosten voor een nieuwe Clubcard te verhogen. Het bedrag dat op de Website is vermeld is steeds van toepassing.

C. Fitness4me kent geen verschillende abonnementsvormen. Ieder abonnement/iedere Overeenkomst geeft recht op onbeperkt fitness op alle Vestigingen, met dien verstande dat Jeugdleden op doordeweekse dagen tot 18u op de Vestigingen aanwezig mogen zijn. Sommige Vestigingen zijn ‘ladies only’ en daardoor uitsluitend toegankelijk voor vrouwelijke Leden.

D. Leden kunnen hun abonnement tussentijds ‘upgraden’ door de abonnementsperiode te verlengen (bijvoorbeeld een abonnement van 3 maanden omzetten naar een abonnement van een jaar). Met ingang van de datum van omzetting zal het Lid het tarief betalen dat bij de andere abonnementsvorm hoort. Het tussentijds ‘downgraden’ van een abonnement (dat wil zeggen; een abonnement omzetten naar een abonnement met een kortere looptijd) is niet mogelijk.

E. Bij ieder abonnement is het mogelijk om per kalendermaand groepslessen als aanvulling op het abonnement af te nemen. De prijzen voor groepslessen zijn vermeld op de Website. Groepslessen kunnen tussentijds tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

F. Het spreekt voor zich dat samen sporten door Fitnes4me wordt gestimuleerd. Het coachen/begeleiden van andere sporters op de Vestigingen wordt uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee Fitness4me samenwerkt. Het aanbieden van personal training diensten zonder toestemming van Fitness4me kan reden zijn om de Overeenkomst te beëindigen.

 

5. Tarieven en betaling

A. De verschillende abonnementsvormen hebben hun eigen Contributie, tarieven en andere voorwaarden. Deze zijn te vinden op de Website.

B. Bij iedere Inschrijving brengt Fitness4me inschrijfgeld en de kosten voor de Clubcard in rekening. Het inschrijfgeld en de kosten voor de Clubcard worden door het Lid betaald bij Inschrijving of kort daarna automatisch geïncasseerd door Fitness4me. Als een Lid het lidmaatschap heeft beëindigd en zich opnieuw inschrijft, dan is geen inschrijfgeld verschuldigd en dient enkel een nieuwe Clubcard te worden betaald als de oude Clubcard vervangen dient te worden.

C. De Contributie is bij automatisch incasso per maand bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij contante betaling is de Contributie over de hele looptijd van het abonnement ineens verschuldigd, en wordt de Contributie over dezelfde looptijd bij stilzwijgende verlenging wederom ineens in rekening gebracht.

D. Bij Inschrijving met automatisch incasso voor de 20e van de maand wordt de Contributie vanaf de dag van Inschrijving tot het einde van de kalendermaand in rekening gebracht. Bij Inschrijving met automatisch incasso na de 20e van de maand wordt de Contributie vanaf de dag van Inschrijving tot het einde van de daaropvolgende kalendermaand in rekening gebracht Daarna wordt de Contributie over iedere maand in de daaraan voorafgaande maand in de periode vanaf de 23e tot het einde van de kalendermaand automatisch geïncasseerd.

E. Indien Fitness4me de betaling van Contributie en/of andere kosten om wat voor reden dan ook niet kan incasseren (bijv. vanwege stornering, onvoldoende saldo), dan zal het Lid een schriftelijke aanmaning ontvangen. In dat geval kan Fitness4me aan het Lid EUR 7,50 administratiekosten in rekening brengen.

F. Als het Lid de betaling aan Fitness4me niet voldoet binnen de termijn in de aanmaningsbrief, dan is het Lid over het bedrag van de betaling een rente verschuldigd van 3% per maand, gerekend vanaf de dag na het verstrijken van de termijn in de aanmaningsbrief tot de dag van betaling. In het geval een Lid het verschuldigde niet aan Fitness4me heeft betaald binnen de termijn in de aanmaningsbrief, dan is Fitness4me bevoegd om de Overeenkomst met directe ingang beëindigen. Bij directe beëindiging is het Lid ineens alle Contributie en andere kosten verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst te vermeerderen met rente en alle eventuele incassokosten, waaronder de kosten van het incassobureau, deurwaarder en advocaat (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk).

G. Fitness4me is bevoegd om de Clubcard te blokkeren van Leden die niet aan hun betalingsverplichting voldoen., tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan.

H. Fitness4me is bevoegd om eenmaal per jaar de Contributie en andere tarieven te verhogen met maximaal 5%. Een tariefverhoging geeft de Leden geen recht op beëindiging van de Overeenkomst, behalve als de tariefverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst of hoger is dan 5%. Aanpassingen van Contributie of tarieven vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

I. Leden die geen gebruik maken van hun lidmaatschap hebben geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de Contributie of andere tarieven/kosten.

J. De Contributie en andere tarieven/kosten kunnen zowel van de rekening van het Jeugdlid geïncasseerd worden als van de rekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger. Echter blijft de ouder/wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst door het Jeugdlid.

 

6. Vestigingen en openingstijden

A. De Vestigingen van Fitness4me en de toegangseisen zijn vermeld op de Website.

B. Fitness4me geeft op haar Website per Vestiging aan wat de reguliere openingstijden zijn. Fitness4me behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Het kan zijn dat er door omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Fitness4me behoudt zich het recht voor om Vestigingen (buiten de normale openingstijden om) 14 dagen per jaar te sluiten (m.u.v. feestdagen). Bijvoorbeeld in het geval van werkzaamheden.

C. In geval van tijdelijke of gedeeltelijke sluiting van een Vestiging, bestaat voor de Leden geen recht op restitutie van Contributie of enige vorm van compensatie.

D. Indien Fitness4me een Vestiging permanent moet sluiten of verhuizen naar een andere locatie, dan zal voor de Leden waarvan die Vestiging de Eigen Vestiging betreft, de Eigen Vestiging worden aangepast naar de Vestiging die het dichtst bij de Vestiging ligt die sluit of verhuist.

E. Fitness4me is bevoegd om de machtiging voor automatische incasso van (onder andere) Contributie over te dragen aan een andere partij. De Leden geven bij voorbaat toestemming voor overdracht van hun SEPA incasso overeenkomst naar die andere partij.

 

7. Onderbreking en beëindigen Lidmaatschap

A. In de volgende bijzondere gevallen kan een Lid het lidmaatschap onderbreken:

a. In geval van ziekte na overleg van een doktersverklaring van een specialist;

b. In geval van zwangerschap na overleg van een zwangerschapsverklaring.

In bovenstaande gevallen kan het Lid de resterende abonnementsduur ineens betalen, waardoor het lidmaatschap wordt onderbroken. Na afloop van de periode van ziekte of zwangerschap kan het Lid het lidmaatschap hervatten waarna de vooruitbetaalde abonnementsperiode kan worden genoten. In geval van een abonnement dat voor onbepaalde tijd is verlengd, zal opzegging van de Overeenkomst in de meeste gevallen geraden zijn. Voor iedere onderbreking is het Lid EUR 7,50 administratiekosten verschuldigd aan Fitness4me.

B. Iedere Overeenkomst voor bepaalde tijd kan uiterlijk een kalendermaand voor het einde van de looptijd worden opgezegd, in welk geval de Overeenkomst per einde looptijd eindigt. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tussentijds niet worden opgezegd. Overeenkomsten voor bepaalde tijd die niet tijdig tegen het einde van de looptijd zijn opgezegd, worden voor onbepaalde tijd verlengd en zijn vervolgens op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van een kalendermaand.

C. Een Overeenkomst kan worden opgezegd in de Eigen Vestiging door middel van een opzegformulier, per e-mail en per brief. Bij opzegging per e-mail of per brief dienen in ieder geval de NAW gegevens en geboortedatum van het Lid te worden vermeld.

D. Indien een Lid zich niet houdt aan de afspraken in deze Overeenkomst, of de huisregels van Fitness4me overtreedt, of instructies van personeel van Fitness4me negeert, of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan is Fitness4me bevoegd om de Clubpas te blokkeren en/of de Overeenkomst (per direct) op te zeggen.

 

8. Risico en aansprakelijkheid

A. Het bezoeken van de Vestigingen, het beoefenen van sport en het gebruikmaken van de faciliteiten die Fitness4me biedt brengen risico’s met zich mee. Leden zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten waartoe ze in staat zijn. Bij medische klachten of (twijfels over) fysieke condities, raad Fitness4me Leden aan om deskundig advies in te winnen van bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut om de fysieke belastbaarheid te bepalen. Leden zijn altijd verantwoordelijk voor de manier waarop zij sporten en de keuzes die zij daarbij maken. Het gebruik van de faciliteiten van Fitness4me is voor eigen risico van de Leden.

B. Fitness4me en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade van Leden als gevolg van het gebruik van de faciliteiten in of bezoek aan een Vestiging.

C. Fitness4me raad Leden af om waardevolle spullen mee te nemen naar de Vestiging. Het gebruik lockers op de Vestigingen is voor eigen risico van de Leden. Fitness4me is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van respectievelijk aan eigendommen van Leden.

 

9. Persoonsgegevens

A. Fitness4me verwerkt persoonsgegevens van Leden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Fitness4me heeft voor haar Leden een privacyverklaring opgesteld, welke kan worden gevonden op de Website.

 

10. Wijzigingsvoorbehoud, toepasselijk recht en geschillen

A. Fitness4me behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Op de Overeenkomsten van Fitness4me zijn steeds laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zoals die op de Website zijn gepubliceerd.

B. Op deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten en diensten van Fitness4me is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

C. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst tussen Fitness4me en een Lid, zullen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

 

11. Gegevens Fitness4me

Fitness4me II BV
Bos en Lommerplein 92
1055 EK Amsterdam

KvK: 51839172
BTW: 850194957B01

Fitness4me BV
Postjesweg 128G
1061 AX Amsterdam

KvK: 34375420
BTW: 821830867B01

Fitness4me
Bos en Lommerplein 284-286
1055 RW Amsterdam

KvK: 32132088
BTW: NL002442558B64

Fitness4me Bussum BV
Landstraat 45
1404 JG Bussum

KvK: 59253223
BTW: 853389925B01